Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Līgo pagastā ar nosaukumu “Žagatas”, kadastra numurs 5076 001 0129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0129, 0,52 ha platībā, un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0129 001. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1600 EUR, nodrošinājums ir 160 EUR, izsoles solis noteikts 80 EUR. Izsole notiks 2019.gada 17.septembrī plkst.11.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 16.septembrim plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi

zagatas_ligo_inventarizacija

zagatas_ligo_robezu_plans

zagatas_ligo_zemesgramata