Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Vietaskrasts” – 4, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5056 900 0033, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 53,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5056 004 0267 001 005), un pie tā piederošām kopīpašuma 493/2652 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5056 004 0267 001), 493/2652 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5056 004 0267 004), 493/2652 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5056 004 0267). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1100 EUR, nodrošinājums ir 110 EUR, izsoles solis noteikts 55 EUR. Izsole notiks 2019.gada 10.oktobrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.
Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Inventarizācija

Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata

Attēls_1