Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Šķieneri 6” – 8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0328, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 54 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0034 021 008), un pie tā piederošām kopīpašuma 512/10607 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 002 0034 021). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1600 EUR, nodrošinājums ir 160 EUR, izsoles solis noteikts 80 EUR. Izsole notiks 2019.gada 10.oktobrī plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trīs gadiem.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.
Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Inventarizācijas lieta

Zemesgrāmata

Attēls

Attēls_1