Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Vendžavas”, kadastra numurs 5044 010 0110, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 010 0110, 3,0 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5044 010 0110 001, 5044 010 0110 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4500 EUR, nodrošinājums ir 450 EUR, izsoles solis noteikts 225 EUR. Izsole notiks 2019.gada 10.oktobrī plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.
Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

 Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns

Ēkas_Inventarizācijas lieta

Kūts inventarizācijas lieta

Attēls

Attēls_1