Satiksmes ministrija paziņo, ka 2019.gada 31.oktobrī, plkst.11.00 Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, ceturtā stāva 416. telpā notiks valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 18C, Gulbenē, Gulbenes novadā, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0270) 0.2978 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Satiksmes ministrijas mājas lapā internetā.

Nekustamā īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29532596.

Izsoles dalībniekus reģistrē Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, piektā stāva 506.kabinetā (tālrunis 67028031) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 31.oktobrī plkst 10.00.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 5000 euro. Izsoles solis – 250 euro. Nodrošinājums 500 euro.

Nodrošinājums ieskaitāms: Satiksmes ministrijas, PVN maksātāja kods LV 90000088687, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, kontā: Konta Nr.LV33TREL2170389079000, Norēķinu konts Valsts kase, Bankas kods TRELLV22, ar atzīmi: nekustamā īpašuma Viestura ielā 18C, Gulbenē, Gulbenes novadā, izsoles nodrošinājums.”.

Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta
Nekustamo īpašumu nodaļas vecākā referente Sandra Siliņa