Gulbenes novada pašvaldība informē, ka, saskaņā ar Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu “Par atsavināšanas atcelšanu” (protokols Nr.17, 34.§, 2.p.), nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24”, kadastra numurs 5001 004 0112, 2019.gada 14.novembra izsole atcelta.