Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Vietaskrasts” – 4, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5056 900 0033, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 53,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5056 004 0267 001 005), un pie tā piederošām kopīpašuma 493/2652 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5056 004 0267 001), 493/2652 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5056 004 0267 004), 493/2652 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5056 004 0267). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 880 EUR, nodrošinājums ir 88 EUR, izsoles solis noteikts 44 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.decembrī plkst.13.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trīs gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

atteeli_1

atteeli_2

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_otraa

zemesgraamata