Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Liepu iela 8”, kadastra numurs 5044 002 0139, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5044 002 0139, 0,14 ha platībā, 5044 002 0140, 2,08 ha platībā, un uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0139 esošajām ēkām (būvēm): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5044 002 0139 001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 5044 002 0139 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3620 EUR, nodrošinājums ir 362 EUR, izsoles solis noteikts 181 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.decembrī plkst.13.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5044 002 0140, 2,08 ha platībā, Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 21.jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.BE/9.p.3/17/106 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 30.aprīlim, zemes gabala izmantošanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi

zemes_robezu_plaans

zemesgraamata