Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Vendžavas”, kadastra numurs 5044 010 0110, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 010 0110, 3,0 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5044 010 0110 001, 5044 010 0110 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3600 EUR, nodrošinājums ir 360 EUR, izsoles solis noteikts 180 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.decembrī plkst.14.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trīs gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

atteeli_1

atteeli_2

dziivojamaas_maajas_inventarizaacijas_lieta

izsoles_noteikumi_otraa

kuuts_inventarizaacijas_lieta

zemes_robezu_plaans

zemesgraamata