Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam Līgo pagastā ar nosaukumu “Siltāji”, kadastra numurs 5076 001 0122, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0122, 0,58 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0122 001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0122 002, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0122 003. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6600 EUR, nodrošinājums ir 660 EUR, izsoles solis noteikts 330 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.decembrī plkst.13.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi