Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam Litenes pagastā ar nosaukumu “Kaķpēdiņas”, kadastra numurs 5068 004 0449, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0436, 0,3043 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1650 EUR, nodrošinājums ir 165 EUR, izsoles solis noteikts 82,5 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.decembrī plkst.13.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada 11.jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.LI/9.3/19/44 ar fizisku personu uz laiku līdz 2024.gada 30.jūnijam, zemes gabala izmantošanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi