Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Mežviju sēta”, kadastra numurs 5064 002 0054, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 002 0047, 0,2737 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1100 EUR, nodrošinājums ir 110 EUR, izsoles solis noteikts 55 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.decembrī plkst.14.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi