Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Stradu palīgsaimniecības”, kadastra numurs 5090 004 0111 , sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0138, 10,90 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 768 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 6.decembrī plkst.10:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2. stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 6.decembrim plkst.9.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kabinetā.

 Izsoles noteikumi

Zemes nomas līguma projekts

Grafiskais pielikums