Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu “Sējēju laukums”, kadastra numurs 5084 008 0496, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0323, 1,0087 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR, izsoles solis noteikts 150 EUR. Izsole notiks 2020.gada 16.janvārī plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.
Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

 Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns