Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu “Rankas pamatskola”, kadastra numurs 5084 008 0206, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0206, 9,62 ha platībā, uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5084 008 0206 001, 5084 008 0206 002, 5084 008 0206 003, 5084 008 0206 005, 5084 008 0206 006, un mežaudzes, 3,9 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 50 000 EUR, nodrošinājums ir 5000 EUR, izsoles solis noteikts 2500 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.martā plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

atteels_1

atteels_2

izsoles_noteikumi_tresaa

meza_apsaimniekosanas_plaans

zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans

zemesgraamata