2020.gada 20.janvārī plkst. 10:00 Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0224 005 un adresi „Vešas māja”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, 82,7 kv.m. platībā, nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – Daina Ozola.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0224 005 un adresi „Vešas māja”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, 82,7 kv.m. platībā, par nosacīto nomas maksu 6,62 EUR (seši euro 62 centi) (bez PVN) mēnesī, uz 5 gadiem, iegūst fiziska persona – Daina Ozola.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis: saimnieciskās darbības veikšanai – fondu glabāšanai, kultūras pasākumu organizēšanai.