2020.gada 20.janvārī plkst. 10:00 Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ar adresi: “Skolas iela 2”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 019 001, telpas Nr.41  11,1 kv.m. platībā, nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents –  Anatolijs Safronovs,.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ar adresi: “Skolas iela 2”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 019 001, telpas Nr.41,  11,1 kv.m. platībā, par nosacīto nomas maksu 15,76 EUR (piecpadsmit euro 76 centi), bez PVN, mēnesī uz 5 gadiem, ieguva Anatolijs Safronovs,

Nomas telpu iznomāšanas mērķis: izglītības, kultūras, zinātnes pasākumu organizēšana.

.