Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Lauksaimniecības Skola 20A” – 8, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0148, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 28,9 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5060 004 0314 001 008), un pie tā piederošām kopīpašuma 320/7947 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5060 004 0314 001), 320/7947 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0314). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1260 EUR, nodrošinājums ir 126 EUR, izsoles solis noteikts 63 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.martā plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Kadastrālās uzmērīšanas lieta

Zemesgrāmata