Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vidus iela 54 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2631, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 38,9 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 006 0084 002 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 402/2389 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 006 0048 001), 402/2389 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 006 0048 002), 402/2389 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 006 0048 003), 402/2389 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 06 0084). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1360 EUR, nodrošinājums ir 136 EUR, izsoles solis noteikts 68 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.martā plkst.10.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Tehniskās uzmērīšanas lieta

Zemesgrāmata