Gulbenes novada pašvaldība rīko ceturto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mezīši 1” – 3, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0321, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 26 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001 003), un pie tā piederošām kopīpašuma 245/2647 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001), 245/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 002), 245/2647 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 003), 245/2647 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 006), 245/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 008), 245/2647 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 011 0025). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 300 EUR, nodrošinājums ir 30 EUR, izsoles solis noteikts 15 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.martā plkst.11.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Uzmērīšanas lieta

Zemesgrāmata

Attēls