Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Pededze” – 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0334, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 41,7 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 009 0059 001 007), un pie tā piederošām kopīpašuma 412/5113 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 009 0059 001), 412/5113 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 009 0059 003), 412/5113 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5090 009 0059 004), 412/5113 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0059). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 500 EUR, nodrošinājums ir 50 EUR, izsoles solis noteikts 25 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.martā plkst.13.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Inventarizācijas lieta

Zemesgrāmata