Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”, kadastra numurs 5084 007 0109, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 007 0109, 0,6380 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5084 007 0109 001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5084 007 0109 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2500 EUR, nodrošinājums ir 250 EUR, izsoles solis noteikts 125 EUR. Izsole notiks 2020.gada 12.martā plkst.13.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 10.martam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Tehniskā uzmērīšanas lieta

Zemesgrāmata