Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde 2020.gada 17.februārī plkst.14.00 Rīgas ielā 11A, Lejasciemā, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, rīko medību tiesību nomas izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošās nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Taureņi 1”, kadastra numurs 5064 002 0014, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5064 002 0014, 3,6 ha platībā.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2020.gada 17.februārim plkst.10.00.

NOLIKUMS_medibu_tiesibu_izsole_50640020014