Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamo telpu nomas izsole Gulbenes novada domes īpašumam „Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015, nedzīvojamai telpai Nr.31, ar kopējo platību 12,5 m2. Sīkāka informācija par nomas objektu Jaungulbenes pagasta pārvaldē, pieteikumu iesniegšana līdz 2015.gada 7.oktobrim pl.14-00, nomas izsoles 2015.gada 8.oktobrī pl.9-00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts