Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde 2020.gada 25.martā plkst. 10.00 adresē: “Biedrības nams”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, rīko medību tiesību nomas izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošās nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “KŪDRAS PURVS”, kadastra numurs 5094 002 0037, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5094 002 0037, 34,3992 ha platībā.
Pieteikumu iesniegšana līdz 2020.gada 25.marta plkst. 9.00

Nolikums

Paziņojums par izsoles rezultātiem


2020. gada 25. martā plkst. 10.00 Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē notika medību tiesību Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošās nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kūdras purvs”, kadastra numurs 5094 002 0037, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5094 002 0037, 34,3992 ha platībā, nomas izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis 1 (viens) pretendents.  

Medību tiesības Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošās nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kūdras purvs”, kadastra numurs 5094 002 0037, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5094 002 0037, 34,3992 ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem par nomas maksu 0.50 eur/ha gadā bez PVN ir ieguvis SIA “A.G.Ezernieki”, LV44103038427, jur.adrese: „Ezernieki-1”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426.