Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko piekto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Litenes pagastā ar nosaukumu “Viesturi 5”, kadastra numurs 5068 005 0105, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5068 005 0105, 7,99 ha platībā, 5068 005 0162, 1,83 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 15 160 EUR, nodrošinājums ir 1516 EUR, izsoles solis noteikts 758 EUR. Izsole notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 14.aprīlim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_piektaa

zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans

zemesgraamata