2020.gada 16.martā plkst. 10:00 Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ar adresi: Jaunlitenes iela 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 012, telpu Nr.4., 5., 6., 7., 8.,   128,7 kv.m. platībā, nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība “STRAUMĒNI”, reģistrācijas Nr.432010139981, juridiskā adrese: “Straumēni”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - ar adresi: Jaunlitenes iela 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 012, telpām Nr.4., 5., 6., 7., 8., 128,7 kv.m. platībā, par nosacīto nomas maksu 27,30 EUR (divdesmit septiņi euro 30 centi), bez PVN, mēnesī uz 10 gadiem, ieguva Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība “STRAUMĒNI”, reģistrācijas Nr.432010139981, juridiskā adrese: “Straumēni”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis: saimnieciskā darbība, kas saistīta ar kultūras, izglītības, tūrisma un citām līdzīga rakstura jomām.