Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 18” – 21, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0338, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 89,3 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0582 001 021), un pie tā piederošām kopīpašuma 814/23179 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 002 0582 001), 814/23179 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 002 0582). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR, izsoles solis noteikts 150 EUR. Izsole notiks 2020.gada 14.maijā plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi (Gulbenes novada pašvaldības ēkā novietotajā pastkastē ar uzrakstu “Gulbenes novada pašvaldība”), nosūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums nekustamā īpašuma izsolei” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi: , līdz 2020.gada 12.maijam plkst.15.00. Izsolāmais īpašums apskatāms saskaņojot to pa tālruni 64473860 (Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde) vai 26353089 (Stradu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Duļbinskis).

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Inventarizācijas lieta

Pirmās izsoles noteikumi

Zemesgrāmata