Satiksmes ministrija paziņo, ka 2020.gada 19.maijā, plkst.11.00 Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, ceturtā stāva 416. telpā notiks valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 18C, Gulbenē, Gulbenes novadā, otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0270) 0.2978 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Satiksmes ministrijas mājas lapā internetā.

Izsoles dalībniekus reģistrē Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, piektā stāva 506.kabinetā (tālrunis 67028031) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00. Reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 19.maijā plkst 10.00.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena – EUR 4000. Izsoles solis – EUR 100. Nodrošinājums EUR 400.

Nodrošinājums ieskaitāms: Satiksmes ministrijas, PVN maksātāja kods LV 90000088687, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, kontā: Konta Nr.LV33TREL2170389079000, Norēķinu konts Valsts kase, Bankas kods TRELLV22, ar atzīmi: nekustamā īpašuma Viestura ielā 18C, Gulbenē, Gulbenes novadā, izsoles nodrošinājums.