Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Liedes lauki”, kadastra numurs 5076 001 0135, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5076 001 0121, 4,55 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs  213,85 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2020.gada 22.maijā plkst.10:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2020.gada 19.maijam plkst.17.00. Pieteikumu par piedalīšanos nomas tiesību izsolē (iesnieguma veidlapa pieejama pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv) kopā ar norādītajiem dokumentiem sūtīt elektroniski uz e-pastu: vai iesniegt Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēs izvietotās slēgtās pastkastēs, no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2020.gada 19.maijam, plkst.17.00.

5076 001 0121_Liedes lauki_nomas izsoles noteikumi

5076 001 0121_Liedes_lauki_graf piel.

5076 001 0121_Zemes_nomas_līgums