Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0206, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 54,6 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 008 0197 001 004), un pie tā piederošām kopīpašuma 544/1426 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 008 0197 001), 544/1426 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0197). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1780 EUR, nodrošinājums ir 178 EUR, izsoles solis noteikts 89 EUR. Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst.11.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Tehniskā inventarizācijas lieta

Zemesgrāmata