Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km”, kadastra numurs 5084 007 0109, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 007 0109, 0,6380 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5084 007 0109 001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5084 007 0109 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2000 EUR, nodrošinājums ir 200 EUR, izsoles solis noteikts 100 EUR. Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Tehniskā uzmērīšanas lieta

Zemesgrāmata