Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”, kadastra numurs 5094 004 0014, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0185, 0,49 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1800 EUR, nodrošinājums ir 180 EUR, izsoles solis noteikts 90 EUR. Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi

zemesgraamata_robezu_plaani