Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3”, kadastra numurs 5064 004 0070, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 004 0070, 0,5020 ha platībā, un uz tās esošās ēkas (būves): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5064 004 0070 001. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4200 EUR, nodrošinājums ir 420 EUR, izsoles solis noteikts 210 EUR. Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst.11.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta

zemes_robezu_plaans

zemesgraamata