Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”, kadastra numurs 5001 008 0109, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0109, 4,3315 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 8700 EUR, nodrošinājums ir 870 EUR, izsoles solis noteikts 435 EUR. Izsole notiks 2020.gada 11.jūnijā plkst.13.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2016.gada 6.jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.GU/9.p.3/16/81 ar fizisku personu uz laiku līdz 2021.gada 31.maijam, zemes gabala izmantošanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

Izsoles noteikumi

Zemesgrāmata, zemes robežu plāns