Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2638, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 24,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 002 0254 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 290/2066 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 002 0254 001), 290/2066 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 002 0254 002), 290/2066 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 002 0254). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1250 EUR, nodrošinājums ir 125 EUR, izsoles solis noteikts 62,5 EUR. Izsole notiks 2020.gada 16.jūlijā plkst.10.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta

zemesgraamata