Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 2639, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 44,0 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 004 0163 001 031), un pie tā piederošām kopīpašuma 404/30619 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 004 0163 001), 404/30619 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 004 0163). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4600 EUR, nodrošinājums ir 460 EUR, izsoles solis noteikts 230 EUR. Izsole notiks 2020.gada 16.jūlijā plkst.10.30 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 14.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta

zemesgraamata