Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALBA" (reģ.Nr.44603000098) 10.08.2020. plkst.15.00 Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, rīko nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kadastra Nr. 5001 004 0213 un uz tā izvietotās apbūves - šķūņa, kas atrodas Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.gulbene.lv un www.alba.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 25612112.

Izsoles objekta sākumcena - 10,800 EUR Nodrošinājums - 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas ieskaitāms līdz 05.08.2020. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALBA" norēķinu kontos: A/S SEB Banka, konta Nr.LV05UNLA0007002467284, A/S SWEDBANK, konta Nr.:LV58HABA0551037133871, A/S CITADELE banka konta Nr.LV75PARX0012520760001. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, darba laikā no plkst.8.00-12.00 un no 13.00-17.00 līdz 05.08.2020. plkst.16.00.

Izsoles noteikumi