Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Mazzariņi”, kadastra numurs 5084 008 0512, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0509, 3,65 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 160,6 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2020.gada 24.jūlijā plkst.10:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2020.gada 21.jūlijam plkst.17.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kabinetā.

5084 008 0509_Mazzariņi_graf.piel

5084 008 0509_Mazzariņi_nomas_izsoles_noteikumi

5084_008_0509_Zemes_nomas_līguma_ projekts