Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Spārīte - 341”, kadastra numurs 5044 014 0412, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0412, 0,064 ha platībā, sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 12,8 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2020.gada 24.jūlijā plkst.10:30 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2020.gada 21.jūlijam plkst.17.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kabinetā.

5044 014 0412_Spārīte-341_nomas _izsoles_ noteikumi

5044_014_0412_Zemes_nomas_līgums_

Spārīte-341_graf.piel