Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Druvienas pagasta centrs”, kadastra numurs 5052 003 0113, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0370, daļas, 3,65 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 66 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2020.gada 28.jūlijā plkst.10:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2020.gada 21.jūlijam plkst.17.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kabinetā.

5052_003_0370_Zemes_nomas_līguma_ projekts

Druvienas pagasta centrs_5052 003 0370_graf piel.

Druvienas pagasta centrs_5052 003 0370_nomas tiesību izsoles noteikumi