Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”, kadastra numurs 5094 001 0049, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 001 0049, 38,01 ha platībā, un mežaudzes, 4,35 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 40 000 EUR, nodrošinājums ir 4000 EUR, izsoles solis noteikts 2000 EUR. Izsole notiks 2020.gada 13.augustā plkst.10.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

lvm_servituuts

meza_taksaacija

otraas_izsoles_noteikumi

zemesgraamata_zemes_robezu_plaans