Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gatves” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0205, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 41,5 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 008 0307 001 005), un pie tā piederošām kopīpašuma 412/5323 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5084 008 0307 001), 412/5323 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5084 008 0307). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1500 EUR, nodrošinājums ir 150 EUR, izsoles solis noteikts 75 EUR. Izsole notiks 2020.gada 13.augustā plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

otraas_izsoles_noteikumi

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta

zemesgraamata