Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”, kadastra numurs 5001 008 0109, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0109, 4,3315 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 7000 EUR, nodrošinājums ir 700 EUR, izsoles solis noteikts 350 EUR. Izsole notiks 2020.gada 13.augustā plkst.11.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2016.gada 6.jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.GU/9.p.3/16/81 ar fizisku personu uz laiku līdz 2021.gada 31.maijam, zemes gabala izmantošanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

otraas_izsoles_noteikumi

zemesgraamata_robezu_plaans