Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajai kustamai mantai – automašīnai OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376, 2007.gada izlaidums, VIN WOLJ7BJB67V636199). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3430 EUR, nodrošinājums ir 343 EUR, izsoles solis noteikts 171,5 EUR. Izsole notiks 2020.gada 13.augustā plkst.13.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

pirmaas_izsoles_noteikumi