Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Latvasu lauks”, kadastra numurs 5064 002 0027, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 002 0034, 12,45 ha platībā, un uz tās esošas mežaudzes, 3,54 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 18 000 EUR, nodrošinājums ir 1800 EUR, izsoles solis noteikts 900 EUR. Izsole notiks 2020.gada 13.augustā plkst.13.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

meza_apsaimniekosanas_plaans

pirmaas_izsoles_noteikumi

zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaani

zemesgraamata