Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3”, kadastra numurs 5064 004 0070, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 004 0070, 0,5020 ha platībā, un uz tās esošās ēkas (būves): dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5064 004 0070 001. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3900 EUR, nodrošinājums ir 390 EUR, izsoles solis noteikts 195 EUR. Izsole notiks 2020.gada 13.augustā plkst.11.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

otraas_izsoles_noteikumi

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta

zemes_robezu_plaans

zemesgraamata