Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Stāmerienas pamatskola”, kadastra numurs 5088 008 0241, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0254, daļas, 0,02 ha platībā, saimnieciskās darbības veikšanai - ūdens tūrisma inventāra, airu laivu, smailītes, motorlaivu, “sup” dēļu, katamarānu, iznomāšanai, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 28 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2020.gada 25.augustā plkst.10:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 2.stāva zālē. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2020.gada 21.augustam plkst.17.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 323.kabinetā.

5088 008 0254_Stāmerienas pamatskola_graf.piel

5088 008 0254_Stāmerienas pamatskola_Nomas tiesību izsoles noteikumi

5088 008 0254_Zemes nomas līguma projekts