Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagastā ar nosaukumu “Zemenes”, kadastra numurs 5090 004 0067, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 004 0126, 0,2370 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2900 EUR, nodrošinājums ir 290 EUR, izsoles solis noteikts 145 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.septembrī plkst.11.15 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles. Par zemes vienību Gulbenes novada pašvaldība 2017.gada 13.februārī ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.SR/9.p.3/17/22 ar fizisku personu uz laiku līdz 2022.gada 31.janvārim. Zemes nomas līgums nav reģistrēts Zemesgrāmatā

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

zemesgraamata_zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans