Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Asnupe” – 6, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5072 900 0246, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 37 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 378/4165 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001), 378/4165 domājamām daļām no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 5072 003 0178 002), 378/4165 domājamām daļām no noliktavas (būves kadastra apzīmējums 5072 003 0178 004), 378/4165 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 5072 003 0178 005), 378/4165 domājamām daļām no klēts ar pagrabu zem tās (būves kadastra apzīmējums 5072 003 0178 006), 378/4165 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5072 003 0178 007), 378/4165 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5072 003 0178 008), 378/4165 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 003 0178). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 490 EUR, nodrošinājums ir 49 EUR, izsoles solis noteikts 24,5 EUR. Izsole notiks 2020.gada 15.septembrī plkst.12.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 2.stāva zālē. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trīs gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2020.gada 11.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

izsoles_noteikumi_pirmaa

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta

zemesgraamata